Regulamin pobytu

Wpisany przez Anna Lasota
.

                                 REGULAMIN POBYTU  PACJENTA  

                  W SP ZOZ  SANATORIUM  UZDROWISKOWYM MSWiA

                                                     W SOPOCIE                   

                   

 1. Pobyt w Sanatorium realizowany jest na podstawie :

      - skierowania na leczenie uzdrowiskowe finansowane przez NFZ

      - skierowania na turnus profilaktyczno-rehabilitacyjny lub antystresowy

      - indywidualnej umowy cywilnej

 1. Pobyt w sanatorium rozpoczyna się:

a/  dla pacjentów ze skierowaniem na leczenie uzdrowiskowe finansowane przez NFZ

     - od godz. 14.00 pierwszego dnia pobytu określonego w skierowaniu, a kończy się

     w ostatnim dniu pobytu do godz. 12.00

b/  dla pacjentów sanatoryjnych pełnopłatnych – od godz. 12.00 w pierwszym dniu

     pobytu, a kończy się w ostatnim dniu o godz. 10.00

c/ dla pozostałych pacjentów od dnia określonego w skierowaniu lub umowie,

            a kończy się o godzinie 19-tej ostatniego dnia pobytu.

 1. Pacjent posiadający skierowanie na leczenie uzdrowiskowe finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia po przybyciu do sanatorium powinien zgłosić się w izbie przyjęć z następującymi dokumentami :

     a/ formularzem skierowania na leczenie

     b/ dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

     c/ dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

           Niedostarczenie dokumentu może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia.

          W oparciu o powyższe dokumenty pacjent otrzymuje „Kartę pobytu”

   Po przyjęciu w izbie przyjęć należy zgłosić się do recepcji celem dokonania czynności meldunkowych.  Pacjenci nie posiadający skierowania z NFZ po przybyciu do sanatorium powinni zgłosić się do recepcji celem dokonania czynności  meldunkowych

 1. W celu przyjęcia na leczenie w oddziale, pacjent zgłasza się do dyżurki pielęgniarskiej ( nr pokoju podany w karcie pobytu)
 2. Informacje dotyczące zasad pobytu na oddziale oraz terminów badań lekarskich znajdują się na tablicy informacyjnej każdego oddziału oraz udzielane są ustnie przez pielęgniarkę oddziałową.
 3. Pacjent w ciągu trzech pierwszych dni pobytu na leczeniu uzdrowiskowym winien uiścić opłatę tytułem częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym
 4. W sanatorium obowiązuje następujący porządek dnia, który dla zapewnienia sprawnej organizacji pobytu prosimy przestrzegać :

a/  cisza nocna od 22.00-06.00

b/  posiłki  - śniadanie    8.00

                   - obiad        13.00  ;  13.30

                         - kolacja      17.30

      c/   poranny obchód lekarsko-pielęgniarski ( dla pacjentów przebywających na leczeniu  

            szpitalnym):  8.30 – 10.00

d/  wieczorny obchód lekarsko-pielęgniarski ( dla pacjentów przebywających na leczeniu

     szpitalnym ): 18.30-20.00

e/  wieczorny obchód pielęgniarski dla pozostałych pacjentów: 18.00 – 19.00

 1. Zabiegi lecznicze wykonuje Dział Usprawniania Leczniczego w godzinach 7.00-17.45 na podstawie skierowania wydanego przez lekarza . Dla sprawnej organizacji leczenia niezbędne jest punktualne zgłaszanie się na zabiegi. W przeciwnym wypadku planowany zabieg może nie zostać wykonany.
 2. Na terenie sanatorium obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 3. Na terenie sanatorium obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 4. Pacjent odpowiada materialnie za stanowiące własność sanatorium przedmioty, znajdujące się na wyposażeniu pokoju.                                                        
 5. Przedmioty wartościowe oraz pieniądze pacjent powinien przekazać do depozytu, który znajduje się w recepcji sanatorium. Za przedmioty wartościowe oraz pieniądze nie oddane do depozytu, dyrektor sanatorium nie ponosi odpowiedzialności materialnej.                                                                                          
 6. Wychodząc poza budynek sanatorium, klucz od pokoju należy zawsze zostawić w recepcji.
 7. Prosimy o przestrzeganie przepisów przeciw pożarowych i porządkowych. Przed wyjściem z pokoju prosimy wyłączyć światło zamknąć okna , zakręcić krany. Prosimy także o nieużywanie w pokojach grzałek , kuchenek elektrycznych , żelazek itp. Zakazuje się wynoszenia z jadalni do pokojów naczyń i nakryć stołowych.
 8. Prosimy nie przywozić i nie przechowywać zwierząt na terenie sanatorium.
 9. Wypis z sanatorium następuje zgodnie z terminem określonym w skierowaniu lub umowie z wyjątkiem wypisu na żądanie.
 10. Pacjent opuszczający sanatorium na żądanie składa lekarzowi prowadzącemu pisemne oświadczenie o wypisaniu z sanatorium na własne życzenie.
 11. Pacjent opuszczający sanatorium na własne życzenie przed datą zakończenia leczenia uzdrowiskowego określoną w skierowaniu wydanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zobowiązany jest uiścić opłatę za liczbę niewykorzystanych dni leczenia uzdrowiskowego. Opłata stanowi zwrot kosztów ponoszonych przez sanatorium. Wysokość opłaty określa cennik zatwierdzony przez Dyrektora sanatorium.
 12. Pacjent , który w sposób rażący narusza regulamin pobytu , a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia, może zostać wypisany dyscyplinarnie.
 13. Przed wyjazdem pacjent proszony jest o przekazanie pokoju salowe ( potwierdzenie w karcie pobytu) natomiast klucz od pokoju i kartę pobytu należy zdać na recepcji.                                                                                                                        
 14. Skargi i wnioski dotyczące opieki medycznej, warunków zakwaterowania i innych można zgłaszać Dyrektorowi sanatorium, który przyjmuje w tych sprawach w godzinach od 9.00-10.00 w poniedziałki, środy i piątki.

                                                                           

                                                                                           Dyrektor SP ZOZ Sanatorium

                                                                                      Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie