Pozostałe informacje

Wpisany przez Anna Lasota
.

Informacje na temat stosowania przez SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie wybranych środków poprawy efektywności energetycznej za rok 2018 - realizacja art. 6 ustawy o efektywności energetycznej:

- nabycie nowego urządzenia, charakteryzującego się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

- wymiana eksploatowanego urządzenia, na nowe, charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

Informacja dotycząca sposobu składania skarg i wniosków do Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie:

      1.    Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie: pocztą, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

      2.   Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmują:

a) Dyrektor Sanatorium lub zastępująca go osoba w poniedziałki i środy  w godzinach od 9.00 do 10.00

b) pracownik Sekretariatu  Dyrektora w każdy wtorek od godz.9.00 do godz. 10.00.

3.   Z przyjęcia skargi lub wniosku wniesionego ustnie osoby wskazane w ust. 2 sporządzają protokół. 

4.    Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego  pozostawia się bez rozpoznania.