Majątek jednostki

Wpisany przez Anna Lasota
.

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania, na zasadach określonych w ustawie oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa finansowego, a w zakresie rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Podstawą gospodarki finansowej sanatorium jest roczny plan finansowy, ustalany przez dyrektora zakładu. Sanatorium jest utrzymywane z wpływów pochodzących z realizacji umów o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Sanatorium posiada na mocy umowy użytkowania na czas nieokreślony, zawartej z Prezydentem Miasta Sopotu działki gruntu o powierzchni 10.692 m2, będące własnością Skarbu Państwa. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 10.700,13 m2.

Fundusz założycielski sanatorium: 2.914.301,90 zł
Fundusz zakładu: 4.931.165,34 zł