Pozostałe informacje

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 )  oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie
81-731 ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego

Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Grzegorzem Zaborowskim
Nr telefonu: 607 816 320
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pani / Pana dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.
 3. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, poprawiania i przenoszenia usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie o ile przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa: Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
  W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przyjęcie i leczenie.
 5. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Pani / Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i umów powierzenia.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres regulowany przez ustawę o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Klauzula informacyjna dla osób gości hotelowych

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ), oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

Administratorem Pani/Pana danychosobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie
81-731 ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.


W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego

Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Grzegorzem Zaborowskim
Nr telefonu: 607 816 320
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: realizacja zadań związanych z świadczeniem usług hotelowych.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym przypadku ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi Administratora Danych zawarł umowy powierzenia.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 5. Administrator nie profiluje danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, przez cały czas przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy              (art. 118 Kodeksu Cywilnego dotyczący przedawnienia roszczeń – okres 10 lat od daty zakończenia pobytu).

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego

Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.), oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie
81-731 ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego

Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Grzegorzem Zaborowskim
Nr telefonu: 607 816 320
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pani / Pana dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.
 2. Podstawą prawną stosowania monitoringu i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub stron trzecich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).
 3. Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren wokół budynku Sanatorium ( parking, wejścia do budynku, teren przynależny).
 4. Posiada Pani / Pan prawo żądania dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, anonimizacji wizerunku, ograniczenia przetwarzania oraz/lub sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie określonym w RODO o ile przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Pani / Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i umów powierzenia.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane wformie elektronicznej wpostaci obrazu zmonitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub możebyć dowodem wpostępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa -do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne

Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.), oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie
81-731 ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego

Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Grzegorzem Zaborowskim
Nr telefonu: 607 816 320
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.zula i

 1. Podstawowym celem oraz podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.e Rodo oraz art. 81, 92, 95, 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako ,,Pzp’’).
 2. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, poprawiania i przenoszenia usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie o ile przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne na podstawie art. 8 ust. 1 Pzp. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy Pzp (art. 92 Pzp, 96 Pzp).
 4. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 5. Państwa dane osobowe przekazywane będą, o ile będzie to konieczne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 1, wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, pracownikom Administratora oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 Rodo.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach archiwalnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c i e Rodo oraz art. 97 Pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania zawartej umowy przekracza 4 lata- przez cały czas trwania umowy.

 

Pomoc dla weteranów

Poniższa informacja dotyczy pomocy w zakresie świadczeń medycznych, udzielanej weteranom–funkcjonariuszom oraz weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom, którzy otrzymali odpowiednio status weterana działań poza granicami państwa i weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa na podstawie przepisów art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, Poz. 1203).

Ilekroć w tekście mowa o:

 • funkcjonariuszu – należy przez to rozumieć funkcjonariusza i zwolnionego ze służby funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażaka i zwolnionego ze służby strażaka Państwowej Straży Pożarnej;
 • najbliższym członku rodziny – należy przez to rozumieć małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z weteranem lub weteranem poszkodowanym.

Kontakt:

W sprawach związanych z: 

 • zagadnieniami uprawnień z zakresu ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, przysługujących weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom oraz weteranom–funkcjonariuszom zajmuje się Departament Zdrowia MSWiA – Wydział Polityki Zdrowotnej:

Jadwiga Karczewska, tel. 22 508 18 66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Teresa Sulik, tel. 22 508 18 93, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • PRZYZNANIEM STATUSU weterana–funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego–funkcjonariusza zajmuje się Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji MSWiA – Zespół do Spraw Funkcjonariuszy Służb Mundurowych:

Anna Pietrzyk, tel. 22 601 71 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gabriel Brańka, tel. 22 601 71 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 • otrzymaniem LEGITYMACJI weterana–funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego–funkcjonariusza, otrzymaniem DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla weterana poszkodowanego–funkcjonariusza – Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji MSWiA – Zespół do Spraw Funkcjonariuszy Służb Mundurowych:

Barbara Kremer, tel. 22 601 71 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gabriel Brańka, tel. 22 601 71 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akty prawne

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, Poz. 1203) - w dalszej części nazywana ustawą 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, Nr 164, Poz. 1027, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi–funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu–funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. Poz. 375)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom (Dz. U. 2013, Poz. 1564)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne (Dz. U. Poz. 500)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom (Dz. U. Poz. 602)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom (Dz. U. Poz. 373)

Kto może ubiegać się o status weterana i weterana poszkodowanego

Ustawa obejmuje m.in. osoby pełniące służbę lub pracujące w PolicjiStraży GranicznejBiurze Ochrony Rządu iPaństwowej Straży Pożarnej, które brały udział w działaniach poza granicami państwa przez okres nie krótszy niż 60 dni. W przypadku PSP okres ten dotyczy łącznego pobytu grupy ratowniczej.

Status weterana może być przyznany osobom, które brały udział nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngencie policyjnym, kontyngencie Straży Granicznej, w zadaniach ochronnych BOR lub zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Status weterana może zostać przyznany także osobom, które brały udział w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni. Status weterana poszkodowanego może zostać przyznany osobie, która w czasie działań poza granicami państwa wskutek wypadku lub choroby doznała uszczerbku na zdrowiu.

Uprawnienia weteranów i weteranów poszkodowanych

Ustawa przyznaje weteranom m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki oraz bezpłatną pomoc psychologiczną.

Wspomniany akt prawny daje szereg uprawnień obu grupom weteranów. Uprawnienia te obejmują m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych i realizowanie różnych form pomocy psychologicznej (rozdział 3 ustawy – Świadczenia opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczna, art. 2225).

Uprawnienia weteranów poszkodowanych–funkcjonariuszy w zakresie świadczeń zdrowotnych

 • otrzymywanie świadczeń zdrowotnych niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSWiA, 
 • dofinansowanie kosztów wyrobów medycznych kwotą wykraczającą poza wysokość limitu ich finansowania ze środków publicznych, o ile potrzeba otrzymania takiego wyrobu wiąże się z leczeniem urazów i chorób nabytych poza granicami państwa – na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSWiA,
 • pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością zarówno weteranowi poszkodowanemu, jak i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – pomoc tę realizują psychologowie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA,
 • umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo–leczniczy i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana,

Dokument potwierdzający prawo do korzystania z ww. uprawnień jest wydawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po uzyskaniu statusu weterana poszkodowanegofunkcjonariusza. Dokument nosi nazwę „Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemufunkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej”. W przypadku pomocy psychologicznej dokumentem uprawniającym do uzyskania tego rodzaju świadczenia jest również legitymacja weterana poszkodowanegofunkcjonariusza, wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 • bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – Dz. U. Nr 122, Poz. 696, z późn. zm.) oraz leki recepturowe na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • korzystanie bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej stacjonarnych, ambulatoryjnych i całodobowych w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Uprawnienia weteranów–funkcjonariuszy w zakresie świadczeń zdrowotnych

 • pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością zarówno weteranowi–funkcjonariuszowi, jak i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – pomoc tę realizują psychologowie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA
 • umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo–leczniczy i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana.

Dokumentem uprawniającym do uzyskania ww. świadczeń jest legitymacja weterana–funkcjonariusza wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Pomoc psychologiczna, najbliższemu członkowi rodziny weterana poszkodowanego–funkcjonariusza oraz weterana–funkcjonariusza, udzielana jest w oparciu o pisemne oświadczenie weterana poszkodowanego–funkcjonariusza oraz weterana–funkcjonariusza, zawierające numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Pełnomocnicy dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA ds. weteranów

W każdym SP ZOZ MSWiA została wyznaczona osoba do kontaktów z weteranami–funkcjonariuszami i weteranami poszkodowanymi–funkcjonariuszami.

 

W SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Sopocie pełnomocnikiem ds. weteranów jest:

Dorota Lejman, tel. 58 348 51 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na spotkanie przedstawicieli firm farmaceutycznych, przedstawicieli medycznych lub handlowych z osobami uprawnionymi do wystawiania recept lub wnioskujacych o zakup sprzętu