Praca

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
               Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie


                                                             ogłasza konkurs na stanowisko


ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać:

 1. Tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
 2. Prawo wykonywania zawodu lekarza;
 3. Wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych ;
 4. Staż pracy w zawodzie co najmniej osiem lat;

Oferty kandydatów na stanowisko objęte konkursem powinny zawierać:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa;
 2. Dokumenty potwierdzające: kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
  wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy) oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza;
 3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem;
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Oświadczenie o braku zakazu zajmowana stanowisk kierowniczych;
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.);
 10. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez
  tłumacza przysięgłego.

  Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie na której kandydat umieszcza swoje
  imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego,
  a także adnotację
  „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie”

   

  Termin składania ofert upływa w dniu 21.08.2019 r. o godz. 14:30

  W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do
  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie.

  Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

  Miejsce złożenia dokumentów:

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie
  Ul. Bitwy pod Płowcami 63/65
  81-731 Sopot

  Sekretariat pok.101

  Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie, ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot, sekretariat pok. 101, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie (58 551-12-28 wew. 202).  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  w oparciu o postępowanie konkursowe

  Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ), oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

  Administratorem danych jest:

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie
  81-731 ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.

  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  Grzegorz Zaborowski
  tel.607 816 320
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa przez pracodawcę.
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z
   art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani / Pana zatrudnienia. Dane niewymienione w art. 221 §   1 Kodeksu Pracy mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana
   zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: członkowie komisji konkursowej oraz podmioty, którym należy udostępnić
   dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
   momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisówprawa.
  5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  6. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  7. Administrator nie profiluje danych osobowych.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
  10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia procedury konkursowej.
    SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie 
                       poszukuje osoby na stanowiska:

 1. Salowa

- umowa o pracę,
- pełen etat,
- godziny pracy 6:30-14:05,
- praca od poniedziałku do piątku, raz na ok. 2 m-ce przypada pracująca sobota lub niedziela  

w zamian za inny dzień wolny w tygodniu.

 1. Pomoc kuchenna

- umowa o pracę,
- pełen etat,
- godziny pracy 6:30-18:30, co drugi dzień,
- praca również w niedziele i święta.

Kontakt:

Kadry tel. 58 551 12 28 wew. 242, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ), oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

Administratorem danych jest:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie
81-731 ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Grzegorz Zaborowski
tel.607 816 320
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: realizacja zadań związanych z procesem rekrutacji przez pracodawcę. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan na to wyraźną zgodę.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z
  art. 221 § 1Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani / Pana zatrudnienia. Dane niewymienione w art. 221 §   1 Kodeksu Pracy mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, inne podmioty na wniosek pracownika, oraz podmioty z którymi Administratora Danych zawarł umowy powierzenia.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Administrator nie profiluje danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie przekazanych danych na potrzeby kolejnych rekrutacji, będą przechowywane przez okres 24 miesięcy.