Praca

                                                                                                                                                                    Sopot 14.01.2019

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA w SOPOCIE
Bitwy pod Płowcami 63/65
81-731 Sopot

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie

 ogłasza konkurs na stanowiska: 

 

Ordynatora Oddziału Sanatoryjnego I

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r. Nr 151, poz. 896), oraz specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej lub kurs podstawowy z balneologii i medycyny fizykalnej.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia     6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z 2018 r., poz. 393), kandydaci składają w sekretariacie Sanatorium. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „ Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Sanatoryjnego I ”

 

Ordynatora Oddziału Sanatoryjnego II

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r. Nr 151, poz. 896) oraz specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej lub kurs podstawowy z balneologii i medycyny fizykalnej.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia     6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z 2018 r., poz. 393), kandydaci składają w sekretariacie Sanatorium. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „ Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Sanatoryjnego II ”

 

Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r. Nr 151, poz. 896).

Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia     6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z 2018 r., poz. 393), kandydaci składają w sekretariacie Sanatorium. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „ Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej”

 

 Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Sanatoryjnego I

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r. Nr 151, poz. 896).

Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia     6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z 2018 r., poz. 393), kandydaci składają w sekretariacie Sanatorium. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „ Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Sanatoryjnego I ”

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Sanatoryjnego III

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r. Nr 151, poz. 896).

Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia     6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z 2018 r., poz. 393), kandydaci składają w sekretariacie Sanatorium. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „ Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Sanatoryjnego III ”

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie

Ul. Bitwy pod Płowcami 63/65

81-731 Sopot

Sekretariat pok.101

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie, ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot, sekretariat pok. 101

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w oparciu o postępowanie konkursowe.

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ), oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

Administratorem danych jest:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie
81-731 ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Grzegorz Zaborowski
tel.607 816 320
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem postępowania konkursowego na powyższe stanowiska przez pracodawcę. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan na to wyraźną zgodę.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z
  art. 221 § 1Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani / Pana zatrudnienia. Dane niewymienione w art. 221 §   1 Kodeksu Pracy mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, inne podmioty na wniosek pracownika, oraz podmioty z którymi Administratora Danych zawarł umowy powierzenia.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Administrator nie profiluje danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia procedury konkursowej.